เปิดผลตรวจสุขภาพ นักบิน-ผู้ช่วยนักบิน “นกแอร์” ปกติดี ไร้สารเสพติด!

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ที่ประสบเหตุไถลออกนอกทางวิ่ง (รันเวย์) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ซึ่งล่าสุดได้ส่งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายมาตรฐานสนามบิน กพท. ลงพื้นที่เตรียมตรวจสอบมาตรฐานก่อนอนุญาตกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ พร้อมทั้งแจ้งให้ ทชร. ต้องซ่อมแซมระบบ อุปกรณ์ และปรับรันเวย์ เพื่อให้กลับสู่สภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย และต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กพท. ก่อนกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ

สำหรับสิ่งที่ต้องซ่อมแซม เพื่อให้กลับสู่สภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย มีดังนี้ 1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบิน และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย (Visual Aids) ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้เคลื่อนย้ายอากาศยาน พ้นจากบริเวณที่ระบบไฟฟ้าสนามบินและเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกฯ ติดตั้งอยู่ 2. กำจัดวัตถุแปลกปลอม (Foreign Object Debris : FOD) ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อากาศยานไถลออกจากรันเวย์ และจัดให้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง FOD ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง และหลังการดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการของอากาศยาน

3. ทดสอบค่าความเสียดทานของรันเวย์ (Friction Test) ก่อนเปิดใช้งานรันเวย์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ค่าความเสียทานของทางวิ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 4. เร่งดำเนินการปรับค่าระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบรันเวย์ (Runway Strip) บริเวณที่อากาศยานไถลออกจากรันเวย์ให้มีค่าระดับเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของ กพท. ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน โดย Runway Strip คือพื้นที่ปลอดภัยรอบรันเวย์ ที่มีไว้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่อากาศยานที่วิ่งออกนอกทางวิ่ง และ 5. ต้องส่งรายงานการดำเนินการกรณีอากาศยานไถลออกนอกรันเวย์ให้ กพท.ทราบ หลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว

กพท. แจ้งต่อว่า การเคลื่อนย้ายเครื่องบินลำที่เกิดเหตุ ที่ได้เริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 2 ส.ค.65 แต่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานตามแผนที่วางไว้ได้ จึงเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานอีกครั้งในวันที่ 3 ส.ค.65 เวลา 11.30 น. อย่างไรก็ตาม ทชร. ได้แจ้งออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) แจ้งการปิดให้บริการสนามบินถึงวันที่ 5 ส.ค.65 โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 6 ส.ค.65

กพท. แจ้งด้วยว่า ขณะนี้ กพท. ได้เชิญนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน นักบินผู้ช่วย และผู้จัดการสถานี ทชร. ของสายการบินนกแอร์ เข้าสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว โดย กพท. จะนำไปประกอบการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพรวมทั้งหมด เพื่อเร่งจัดทำรายงานสรุปเบื้องต้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงเพื่อปรับปรุง และเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยทางการบินที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น

กพท. แจ้งอีกว่า ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ในกรณีที่อากาศยานประสบเหตุ นักบินของอากาศยานนั้น จะต้องหยุดทำการบิน และเข้ารับการตรวจทางแพทย์ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง ซึ่ง กพทคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. ได้รับทราบผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจหาสารเสพติดของนักบิน และนักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำที่เกิดเหตุแล้ว พบว่า มีผลเป็นปกติ.